Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Regulamin

Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie


§1. Postanowienia ogólne

 

1.1. UCTT jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, mającą charakter centrum uczelnianego prowadzącego działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.

1.2. UCTT realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych.

1.3. UCTT działa na podstawie Art. 86 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i niniejszego Regulaminu.

1.4. UCTT ma prawo posługiwać się logo UR na pismach, dokumentach, materiałach szkoleniowo-promocyjnych dotyczących swojej działalności.

1.5. Pracownicy UCTT dysponują uprawnieniami dostępu do uzyskania wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UCTT.

 

 

§2. Zakres działania

 

2.1. Zakres działalności UCTT obejmuje w szczególności:

1.   Wyszukiwanie opracowań naukowych będących przedmiotem transferu
i komercjalizacji technologii.

2.   Wdrażanie technologii innowacyjnych i patentów.

3.   Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy.

4.   Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

5.   Aplikowanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową.

6.   Szkolenia dla pracowników i studentów w sprawach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

7.   Wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wdrożenie
i komercjalizację wyników pracy naukowej.

2.2. UCTT wykonuje inne zadanie zlecane przez władze UR.

 

 

§3. Struktura organizacyjna

 

3.1. Pracami UCTT kieruje Dyrektor, powołany przez Rektora UR po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej.

3.2. Dyrektor UCTT podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, przed którym odpowiada za realizację powierzonych UCTT zadań.

3.3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników UCTT.

 

§4. Zakres działalności Dyrektora UCTT

 

4.1. Do zakresu obowiązków Dyrektora UCTT należy w szczególności:

  1. Kierowanie całokształtem działalności UCTT.
  2. Reprezentowanie UCTT na zewnątrz.
  3. Koordynowanie współpracy z innymi jednostkami UR.
  4. Inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez UCTT.
  5. Nadzorowanie i kontrolowanie działania pracowników zatrudnionych w UCTT.
  6. Określanie zasad funkcjonowania i zakresu działalności zespołów w obrębie UCTT.
  7. Możliwość powoływania w porozumieniu z Prorektorem właściwym do spraw UCTT, kierowników zespołów zadaniowych działających w ramach UCTT.

 

 

§5. Majątek i finanse UCTT

 

5.1. Gospodarka majątkowa UCTT prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

5.2. Za prawidłowe prowadzenie finansów i gospodarowanie majątkiem odpowiada Dyrektor UCTT.

5.3. UCTT jest finansowane z budżetu UR na działania wykonywane na rzecz UR.

5.4. Działalność UCTT może być dofinansowana ze środków zewnętrznych, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności.

 

 

§6. Postanowienia końcowe

 

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UR.

 

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
122950