Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Źródło: NCBiR

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej - oto „Uczelnie przyszłości”. Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła dziś założenia nowego programu MNiSW.

Szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje „Uczelni przyszłości”, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska.

 

Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki dodaje: – Polska potrzebuje więcej innowacyjnych firm, a te z kolei potrzebują wykwalifikowanych, przedsiębiorczych pracowników. Poprzez Program Rozwoju Kompetencji przyczyniamy się do podnoszenia kompetencji młodych ludzi, którzy w najbliższych latach będą stanowić siłę napędową naszej gospodarki. Z tego względu kładziemy szczególny nacisk na szkolenia, zajęcia praktyczne i wizyty u pracodawców.

 „Uczelnie przyszłości” to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld zł. – PO WER to odpowiedź na wyzwania i jednocześnie narzędzie realizacji Strategii Europa 2020. To program, który uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki – podkreśla minister nauki.

W sumie w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 roku odbędą się cztery konkursy i zrealizowane zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Uczelnie te będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej.

W 2016 roku przewidujemy uruchomienie dwóch kolejnych konkursów - na Nowe Programy Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Dodatkowo planujemy systemowe wsparcie procesu konsolidacji uczelni.

 

Działania w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 r.:

 

 1. Program Rozwoju Kompetencji (konkurs)
  Jego główną ideą jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców  m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. W ubiegłym roku odbył się pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji. W maju 2015 r. uruchomimy jego pierwszą edycję. Do 2020 roku rząd przeznaczy na cały program ponad 1 mld zł.
 2. Systemy antyplagiatowe (konkurs)
  Chcemy wprowadzić do wszystkich polskich uczelni kompleksowe rozwiązania walczące ze zjawiskiem plagiatów. W ramach konkursu, który rusza w maju 2015 r. szkoły wyższe mogą dostać w sumie 100 mln zł na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Ponadto dostaną środki na opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.
 3. Studiujesz? Praktykuj! (konkurs)
  Chcemy zapewnić studentom możliwość odbycia wysokiej jakości staży związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Zakres realizowanych zadań określi uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Pierwszy konkurs uruchomimy jeszcze w drugiej połowie 2015 roku. Jego całkowity budżet  to 550 mln zł.
 4. Akademickie Biura Karier (konkurs)
  Wspieramy instytucje, które ułatwiają start absolwentów na rynku pracy. W związku z tym wyróżniające się Akademickie Biura Karier działające przy uczelniach mogą liczyć na dodatkowe 76 mln zł. Konkurs rusza w drugiej połowie 2015 r.
 5. Najlepsi z najlepszych! (działanie pozakonkursowe)
  Cel działania to wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Młodzi naukowcy mogą przeznaczyć pieniądze z projektu m.in. na pokrycie kosztów uczestnictwa, a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej. W puli „Najlepszych z najlepszych!” jest 42 mln zł.
 6. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (PWSZ) (działanie pozakonkursowe)
  Proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, które umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie 6-miesięcznych obowiązkowych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.  Budżet projektu to ok. 136 mln zł. Dzięki temu działaniu będziemy mieli ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ.

 

Działania w ramach „Uczelni przyszłości” w 2016 r.:

 

 1. Nowe Programy Kształcenia (konkurs)
  Będziemy aktywnie wspierać realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Budżet konkursu to ponad 1,3 mld zł.
 2. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (konkurs)
  • Zachęcamy uczelnie do realizacji programów kształcenia w językach obcych i międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich. W puli konkursu jest 243 mln zł.
  • Chcemy włączyć wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach, a także zachęcić wybitnych polskich uczonych pracujących za granicą i mających osiągnięcia naukowe do kontynuowania kariery akademickiej w Polsce. W puli konkursu jest ponad 53 mln zł.
  • Wspieramy procesy uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia. Budżet konkursu to ponad 21 mln zł.
 3. Konsolidacja uczelni (działanie pozakonkursowe)
  Wspieramy procesy konsolidacji polskich uczelni. W budżecie projektu na ten cel jest ponad 257 mln zł.
 4. Kształcenie na studiach doktoranckich - opracowanie wzorcowych programów studiów doktoranckich (działanie pozakonkursowe)
  W ramach działania wspieramy interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich tworzone przy współpracy z jednostkami naukowymi, instytutami PAN i instytutami badawczymi. Do uczelni trafią też środki na zamawianie studiów doktoranckich w obszarach kluczowych dla gospodarki. Budżet projektu to 470 mln zł.

 

Dodatkowo w roku 2016 w trybie pozakonkursowym podejmiemy inicjatywy podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach. Planujemy też działania prowadzące do wdrożenia na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia.

„Uczelnie przyszłości” oprócz dodatkowego wsparcia z budżetu państwa mogą także liczyć na preferencyjne traktowanie w dostępie do funduszy europejskich. Najlepsze ośrodki w obszarze dydaktyki muszą jednak spełniać dwa główne kryteria: posiadać kategorię A+ oraz wyróżniającą ocenę programową lub instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

 

„Uczelnie przyszłości” - wykaz programów i działań pozakonkursowych, które MNiSW uruchomi w latach 2015-2016

 

Informacje o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Informacje o konkursie na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
151584