Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami dającymi możliwość pozyskania finansowania na prowadzenie prac badawczych.

 

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCN

Konkurs MINIATURA 4 - wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl

----------------------------------------------

Konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

----------------------------------------------

Konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

------------------------------------------------

Ogłoszenie wezwania POLS

Koordynatorzy naukowi Narodowego Centrum Nauki ogłaszają zaproszenie POLS do projektów badawczych prowadzonych przez przybywających naukowców dowolnej narodowości, w tym obywateli polskich, którzy chcą realizować swoje projekty w powiązaniu z polską organizacją badawczą lub firmą w dowolnej dziedzinie akademickiej. Zaproszenie POLS jest finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. Zaproszenie POLS jest częścią Podstawowego Programu Badawczego prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich i jest przygotowywane we współpracy z Norweską Radą ds. Badań Naukowych. Program przeznaczył 7 000 000 EUR na projekty POLS. Wnioski należy składać elektronicznie w języku angielskim za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków ZSUN / OSF, Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r . O godz . 16.00 CEST . https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en

----------------------------------------

Konkursu CEUS-UNISONO - Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUShttps://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

-------------------------------------------------

Konkurs M-ERA.NET 2 Call 2020 - Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2020?language=pl

-------------------------------------------------------

Konkurs CHIST-ERA 2019 Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: 1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, 2.Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2019

-------------------------------------------------------

Konkurs TANGO 4 Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: 1. określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, 2. wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4

------------------------------------------------------

Konkurs EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020. Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020

-------------------------------------------------------

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCBiR

 

POIR 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/

------------------------------------------------------

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II” - Konkurs na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos20-na-uczelnia-dostepna-ii/

--------------------------------------------

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ ABM

Konkurs na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych ABM/2020/1. 

Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. - 31.08.2020 r. 

Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r. - 30.10.2020 r.  

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/229,Konkurs-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-zakresie-niekomercyjnych-badan-klini.html

---------------------------------------------

Konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - ABM/2020/3. Termin składania wniosku o dofinansowanie: Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r. 

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/231,Konkurs-na-wsparcie-tworzenia-i-rozwoju-Centrow-Wsparcia-Badan-Klinicznych-ABM20.html

---------------------------------------------------


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
191083