Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami dającymi możliwość pozyskania finansowania na prowadzenie prac badawczych.

 

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCN

Konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

----------------------------------------------

Konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do g. 17:00. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

------------------------------------------------

Konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

------------------------------------------------

Ogłoszenie wezwania POLS

Koordynatorzy naukowi Narodowego Centrum Nauki ogłaszają zaproszenie POLS do projektów badawczych prowadzonych przez przybywających naukowców dowolnej narodowości, w tym obywateli polskich, którzy chcą realizować swoje projekty w powiązaniu z polską organizacją badawczą lub firmą w dowolnej dziedzinie akademickiej. Zaproszenie POLS jest finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. Zaproszenie POLS jest częścią Podstawowego Programu Badawczego prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich i jest przygotowywane we współpracy z Norweską Radą ds. Badań Naukowych. Program przeznaczył 7 000 000 EUR na projekty POLS.

Wnioski należy składać elektronicznie w języku angielskim za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków ZSUN / OSF, Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r . O godz . 16.00 CEST . https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en

----------------------------------------

Konkursu CEUS-UNISONO - Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

-------------------------------------------------

Konkurs M-ERA.NET 2 Call 2020 - Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2020?language=pl

------------------------------------------------

Konkurs CHIST-ERA 2019 Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: 1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, 2.Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2019

------------------------------------------------

Konkurs TANGO 4 Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: 1. określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, 2. wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4

-----------------------------------------------

Konkurs EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020. Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020

--------------------------------------------------

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCBiR

 

POIR 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/

----------------------------------------------

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II” - Konkurs na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos20-na-uczelnia-dostepna-ii/

------------------------------------------------------

Szpitale jednoimienne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-otwiera-kolejny-front-walki-z-koronawirusem-100-mln-zl-dla-szpitali-jednoimiennych-62589/

---------------------------------------------------


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184087