Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Celem proponowanych badań będzie:

 • próba przygotowania technologii produkcji wybranych mięsnych produktów (wędzonek i kiełbas wieprzowych obrabianych cieplnie), z bardzo niewielkim dodatkiem związków azotowych lub bez ich dodatku (wyprodukowane wyroby mięsne nie będą się różniły pod względem barwy, wyglądu i konsystencji od ich odpowiedników wytworzonych w sposób konwencjonalny)
 • propozycja nowych rozwiązań technologicznych dla zwiększenia jakości, rentowności, a przede wszystkim, w kierunku zwiększenia trwałości, atrakcyjności i prozdrowotnego oddziaływania tych produktów na organizm człowieka (propozycja zastosowania wyciągu i ekstraktów mieszaniny związków lub związków z różnych roślin, przypraw i ziół do kształtowania jakości wędlin).

PRZEWIDYWANE REZULTATY:

 1. Wyizolowanie związku lub grupy związków o najlepszych właściwościach antybakteryjnych (bakteriobójczych i bakteriostatycznych), przeciwutleniających i prozdrowotnych nadających się do zastąpienia azotanów i azotynów w procesie produkcji wyrobów mięsnych obrabianych cieplnie oraz ustalenie jego optymalnej formy, w której mógłby być wprowadzony do produktu.
 2. Wybór najlepszego wariantu procesu technologicznego produktu z dodatkiem wcześniej wyizolowanych związków, który to wyrób będzie charakteryzował się najniższym poziomem pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
 3. Wybór przynajmniej po jednym wyrobie mięsnym (szynka, kiełbasa) o najkorzystniejszych właściwościach fizykochemicznych, sensorycznych i prozdrowotnych (zwiększona wartość odżywcza ze względu na zawartość związków bioaktywnych) oraz najdłuższym okresie przechowywania.
 4. Wdrożenie do produkcji przemysłowej (branża przemysł mięsny) najlepszych wariantów opracowanych technologii produkcji oraz uzyskanie patentu.

Dodatkowo w poszczególnych wariantach technologicznych wytworzonych wędlin przeprowadzone zostanie oznaczenie poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)piren oraz suma: benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b) fluorantenu i chryzenu), co pozwoli na dobranie optymalnych sposobów i parametrów wędzenia pod względem jak najniższych ilości pozostałości tych związków w produktach wędzonych.
Doświadczenie technologiczne przeprowadzone zostanie w warunkach półtechnicznych na linii technologicznej przetwarzania mięsa w Katedrze Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Technologia produkcji tych wyrobów zostanie przygotowana pod względem jakości i doboru surowca mięsnego, optymalizacji procesu technologicznego oraz oceny jakości sensorycznej i fizykochemicznej oraz poziomu namnażania i przeżywalności różnych szczepów bakterii w wyrobach po określonym czasie przechowywania.

Niekorzystne aspekty procesu peklowania mięsa od wielu lat dopingują badaczy do poszukiwali alternatywnych środków peklujących, które mogłyby zastąpić związki azotowe. Należy dodać, że dzieci do lat trzech nie mogą konsumować produktów peklowanych. Nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie alternatywnych metod peklowania mięsa, zmierzających do redukcji bądź eliminacji nitrytu jest konieczne w celu zmniejszenia ryzyka powstawania N-nitrozoamin. W przeprowadzonych dotychczas doświadczeniach produkcyjno-badawczych nie uzyskano zadawalających wyników w zakresie wyrobów bezpiecznych mikrobiologicznie i akceptowalnych sensorycznie (zazwyczaj przetwory mięsne bez dodatku azotanów i azotynów charakteryzowały się gorszymi parametrami barwy, konsystencji i zapachu) oraz produkcji wyrobów z mięsa peklowanego bez udziału nitrytu. W dalszym ciągu podstawową trudność stanowi zastąpienie nitrytu substancją kształtującą profil jakościowy przetworów niepeklowanych oraz w pełni zabezpieczającą produkt przed rozwojem Clostridium botulinum.
Ponadto zagadnienia związane z oddziaływaniem substancji polifenolowych i innych związków znajdujących się w żywności (w produktach mięsnych wskutek wzbogacania) na stan fizjologiczny organizmu, stały się obecnie jednym z głównych nurtów poszukiwań możliwości przeciwdziałania, a nawet eliminowania zmian chorobowych, związanych głównie z nowotworami i chorobami układu krążenia. Dotychczasowe opracowania naukowe wskazują na złożoność tych zagadnień i potrzebę dalszych, pogłębionych badań.

Zakres badań:

Pomiar parametrów procesu technologicznego: temperatury, wilgotności, czasu, wydajności.

 • Ocena fizykochemiczna:

Surowiec mięsny:

Wartość pH, potencjał oksydoredukcyjny, zawartość białka, wody, tłuszczu, parametry barwy w systemie L*a*b*, tekstura - test TPA (7 parametrów fizykochemicznych).

Produkt mięsny:

Wartość pH, potencjał oksydoredukcyjny, zawartość białka, wody, tłuszczu, chlorku sodu, parametry barwy w systemie CIE L*a*b*, wskaźnik TBARS, liczba kwasowa, liczba Lea, tekstura - test TPA, siła cięcia, aktywność wody, właściwości przeciwutleniające z kationorodnikiem ABTS*, pozostałości WWA (benzo(a)piren; suma: benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b) fluorantenu i chryzenu), zawartość związków bioaktywnych (14 parametrów fizykochemicznych + zawartość WWA).

 • Ocena sensoryczna:

Badania jakości sensorycznej wyrobów mięsnych przeprowadzone zostaną metodą ilościową statycznego skalowania liczbowego. Arkusz oceny oparty będzie na skali 5-punktowej, w której wartość liczbowa zostanie dodatnio skorelowana z natężeniem ocenianej cechy. Zespół oceniający będzie się składał z osób o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. Ocenie poddanych będzie 15 wyróżników sensorycznych. Przeprowadzona zostanie również ocena konsumencka.

 • Ocena mikrobiologiczna:

Wstępna analiza właściwości antybakteryjnych ekstraktów roślinnych będzie prowadzona za pomocą metody „agar well difussion method” oraz MIC (minimal inhibitory concentration) wobec szczepów wzorcowych bakterii potencjalnie występujących w produktach mięsnych np. Staphylococcus aureus, Escherichia coli itp. Na tej podstawie zostaną wybrane związki o najwyższych antybakteryjnych właściwościach.
Analiza mikrobiologiczna (ogólna liczba drobnoustrojów; Clostridium perfringens; Clostridium botulinum; Escherichia coli; Listeria monocytogenes; Staphylococcus aureus; Yersinia enterocolitica, Salmonella i Campylobacter) produktów mięsnych będzie prowadzona zgodnie z odpowiednimi metodami opisanymi w polskich normach.

 

Publikacje

 1. Rudy M, Zin M., Głodek E. Analiza ilości i właściwości fizykochemicznych mięsa uzyskanego od tuczników pochodzących z krzyżowania loch pbz z knurami duroc, hampshire i pietrain. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(24), s. 134-144. 2000.
 2. Rudy M., Głodek E. Analiza współzależności pomiędzy cechami wartości tucznej, rzeźnej i właściwościami fizykochemicznymi mięsa trzody chlewnej. Część I, Korelacje zachodzące między cechami wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 75-84. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 3. Rudy M., Głodek E. Analiza współzależności pomiędzy cechami wartości tucznej, rzeźnej i właściwościami fizykochemicznymi mięsa trzody chlewnej. Część II, Korelacje zachodzące między właściwościami fizykochemicznymi mięsa, a cechami wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 85-94. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 4. Głodek E., Rudy M. Wartość rzeźna i jakość fizykochemiczna mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju skarmianych pasz. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 47-54. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 5. Zin M., Rudy M., Głodek E. Właściwości fizykochemiczne mięsa wieprzowego w klasach jakościowych tusz E, U, R, O. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 386. Hodowla i Biologia Zwierząt z. 36, s. 29-38, 2001.
 6. Stanisławczyk R., Znamirowska A., Gil M., Rudy M. Wpływ zamrażania na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa końskiego. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 101-109, 2003.
 7. Rudy M., Stanisławczyk R. Pozostałości pestycydów w tkance tłuszczowej i wątrobie koni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2, 27, s. 166-171, 2005.
 8. Rudy M., Znamirowska A., Zin M. Level of accumulation of selected heavy metals in horse tissue as a function of age. Veterinary Medicine (Medycyna Weterynaryjna) – Science & Practice, 63 (11), s. 1303 – 1306, 2007.
 9. Rudy M., Znamirowska A. Poziom akumulacji wybranych metali ciężkich w tkankach i skład chemiczny mięsa świń w zależności od wieku. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLVI/2, s. 57 – 65, 2008.
 10. Rudy M., Głodek E. Podwyższanie mięsności świń a jakość mięsa. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Rolnicze seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo, z. 7, s. 27-38. Rzeszów 1999.
 11. Rudy M., Litwińczuk A. Analiza właściwości fizyczno-chemicznych i odchyleń jakościowych mięsa wieprzków mieszańców, uzyskanych z krzyżowania świń ras duroc, hampshire i pietrain. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 z. 2, s. 275-284. 2003.
 12. Rudy M. Diagnozowanie odchyleń jakościowych w mięsie tuczników mieszańców. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 17-29, 2003.
 13. Rudy M., Głodek E. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach wartości rzeźnej i jakości mięsa świń. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 31-39, 2003.
 14. Rudy M., Gil M., Litwińczuk A. Przydatność przetwórcza mięsa tuczników ras p.b.z., duroc, hampshire, pietrain i mieszańców tych ras, pochodzących z tuczu przemysłowego. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXII, 15, s. 107-115, 2004.
 15. Rudy M., Cebulak T., Litwińczuk A. Zastosowanie równań regresji zero-jedynkowej do oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa mieszańców świń. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXII, 15, s. 99-105, 2004.
 16. Rudy M. Dynamika zmian kwasowości i jakość mięsa wieprzków czystorasowych p.b.z., duroc, hampshire i pietrain pochodzących z tuczu przemysłowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2, 27, s. 123-133, 2005.
 17. Znamirowska A., Rudy M. Jakość tłuszczu końskiego w zależności od wieku zwierząt i okresu składowania zamrażalniczego. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLVI/2, s. 67 – 74, 2008.
 18. Rudy M. Correlation of lead, cadmium and mercury levels in tissue and liver samples with age in cattle. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, Volume 26, Issue 6, 847 – 853, 2009.
 19. Rudy M. The analysis of correlations between the age and the level of bioaccumulation of heavy metals in tissues and the chemical composition of sheep meat from the region in SE Poland. Food and Chemical Toxicology, Volume 47, Issue 6, 1117-1122, 2009.
 20. Rudy M. Cechy jakościowe tusz i właściwości fizykochemiczne mięsa mieszańców świń w zależności od wieku. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 178 - 184, Rzeszów 2006.
 21. Rudy M., Słowik W., Zin M. Kształtowanie jakości sensorycznej mięsa i wędlin pakowanych w mieszankach gazów. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 211 - 216, Rzeszów 2006.
 22. Rudy M. Wpływ przebiegu glikolizy na występowanie odchyleń jakościowych typu PSE i DFD oraz przydatność przetwórcza mięsa tuczników mieszańców pbz x duroc, pbz x hampshire i pbz x pietrain. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 242 – 249, Rzeszów 2006.
 23. Rudy M., Zin J., Głodek E. Wpływ składu modyfikowanej atmosfery na trwałość mięsa i wędlin podczas chłodniczego przechowywania. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 79 – 84, 2007.
 24. Rudy M., Znamirowska A. Dynamics of acidity changes and meat quality deviations of PSE and DFD types in the different pork carcass classes. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 93 – 99, 2007.
 25. Rudy M., Zin J. Quality traits and physicochemical characteristics of pork from crossbreds depending on age. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 101 – 107, 2007.
 26. Rudy M. Odchylenia jakościowe typu PSE i DFD w mięsie wieprzków mieszańców pochodzących z tuczu przemysłowego. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty (red. nauk. prof. dr hab. Sylwester Makarski). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 425 – 432, Rzeszów 2007.
 27. Rudy M., Roch A., Stanisławczyk R., Duma P. Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10, nr 1, 45-53, 2014.
 28. Rudy M., Znamirowska A., Zin M. Analiza zależności pomiędzy wiekiem a poziomem akumulacji związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej świń. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLVII/1, s. 27 – 34, 2009.
 29. Znamirowska A., Rudy M. Ocena właściwości fizykochemicznych mięśni piersiowych kurcząt dostępnych w hipermarkecie i placówce przyzakładowej. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLVII/1, s. 97 – 104, 2009.
 30. Rudy M., Znamirowska A. Level of accumulation of heavy metals in tissues of poultry and chemical composition of meat depending on age of birds. Scientific Annals of Polish Society of Animal Production (Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego), t. 5, z. 3, s. 115 – 124, 2009.
 31. Rudy M. Chemical composition of wild boar meat and relationship between age and bioaccumulation of heavy metals in muscle and liver tissue. Food Additives & Contaminants: Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, Volume 27, Issue 4, 464 – 472, 2010.
 32. Stanisławczyk R., Rudy M. Zmiany właściwości fizyko-chemicznych mięsa chłodzonego i mrożonego w zależności od wieku koni. Chłodnictwo, t. XLV, 12, s. 36 – 39, 2010.
 33. Rudy M., Stanisławczyk R., Głodek E. Wpływ wieku konsumentów z województwa podkarpackiego na ich preferencje w stosunku do produktów mięsnych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1, s. 76 – 82, 2011.
 34. Głodek E., Gil M., Rudy M., Pawlos M. Ocena częstotliwości spożycia przez studentów wybranych źródeł błonnika pokarmowego. Roczniki PZH, nr 4 (62), s. 409 – 412, 2011.
 35. Znamirowska A., Zachara A., Jarzyna M., Rudy M., Duma P. Benzo[a]piren w wędzonych produktach mięsnych i smalcu. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Spożywczego (ciągłość wydawnicza czasopisma Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego), t. LXVI, nr 1, s. 137 – 143, 2011.
 36. Rudy M., Zin M., Znamirowska A. Analiza zależności pomiędzy wiekiem a składem chemicznym mięsa i poziomem akumulacji wybranych zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach bydła. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Spożywczego (ciągłość wydawnicza czasopisma Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego), t. LXVI, nr 1, s. 53 – 66, 2011.
 37. Gil M., Głodek E., Rudy M., Duma P. Ocena spożycia źródeł tłuszczu wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczniki PZH, nr 1 (63), s. 51 – 58, 2012.
 38. Gil M., Głodek E., Rudy M. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczniki PZH, nr 4 (63), s. 441 – 446, 2012.
 39. Duma P., Pawlos M., Rudy M., Zawartość metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych województwa podkarpackiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 1, s. 94 - 100, 2012.
 40. Rudy M., Róg K., Gil M., Głodek E. Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province. Nauka Przyroda Technologie, T. 8, z. 4, nr art. 52, s. 1 -12, 2014.
 41. Stanisławczyk R., Rudy M. Wpływ wieku uboju koni na zmiany zachodzące w tłuszczu końskim w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyroda Technologie, 9, 1, s. 1-11. #10. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.10. 2015.
 42. Zin M., Znamirowska A., Rudy M., Głodek E., Stanisławczyk R., Gil M.: Utrwalanie i przechowywanie żywności. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008.
 43. Zin M., Znamirowska A., Rudy M., Głodek E., Stanisławczyk R., Gil M.: Ocena żywności i żywienia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009.
 44. Zin M. (red.), Rudy M., Głodek E., Stanisławczyk R., Gil M.: Technologia żywności i żywienia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014.
 45. Rudy M. Zawartość zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach w zależności od wieku zwierząt i składu chemicznego mięsa. Praca habilitacyjna. Wydawnictwo UR, 1-138, 2010.
 46. Rudy M., Zin M., Duma P. Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku mięsa. Monografie nr 26, Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych (red. nauk. dr hab. Agata Znamirowska). Roz. 1, s. 9 - 18. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 47. Rudy M., Zin M., Gil M. Czynniki kształtujące jakość mięsa i jego przetworów. Monografie nr 26, Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych (red. nauk. dr hab. Agata Znamirowska). Roz. 2, s. 19 - 28. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 48. Rudy M., Głodek E. Uwarunkowania barwy mięsa i jego przetworów podczas chłodniczego przechowywania. Monografie nr 26, Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych (red. nauk. dr hab. Agata Znamirowska). Roz. 7, s. 74 - 83. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 49. Rudy M., Cebulak T., Głodek E. Znaczenie mięsa i jego przetworów w diecie człowieka. Monografie nr 26, Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych (red. nauk. dr hab. Agata Znamirowska). Roz. 9, s. 98 - 108. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 50. Cebulak T., Rudy M. Potencjał przeciwutleniający roślin. Monografie nr 26, Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych (red. nauk. dr hab. Agata Znamirowska). Roz. 13, s. 146 - 160. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 51. Rudy M., Znamirowska A., Gil M., Głodek E. Uwarunkowania produkcji przetworów mięsnych dobrej jakości. Monografie nr 31, Quality of Food and Nutrition (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 9, s. 104 – 114. Amal Serwis, Warszawa, 2009.
 52. Gil M., Rudy M., Głodek E. Czynniki wpływające na rozwój mikroflory mięsa i przetworów mięsnych. Monografie nr 31, Quality of Food and Nutrition (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 3, s. 33 – 44. Amal Serwis, Warszawa, 2009.
 53. Głodek E, Gil M., Rudy M. Jakość i właściwości prozdrowotne naparów herbaty. Monografie nr 31, Quality of Food and Nutrition (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 6, s. 70 – 81. Amal Serwis, Warszawa, 2009.
 54. Gil M., Głodek E., Rudy M. Zanieczyszczenie oraz rozkład mikrobiologiczny mięsa i przetworów mięsnych. Monografie nr 31, Quality of Food and Nutrition (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 8, s. 93 – 103. Amal Serwis, Warszawa, 2009.
 55. Rudy M., Głodek E., Gil M. Żywność nowej generacji. Monografie nr 36, Bezpieczeństwo i ocena żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 2, s. 24 – 34. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „EWA”, Warszawa, 2010.
 56. Rudy M., Gil M., Głodek E. Bioaktywne składniki żywności. Monografie nr 36, Bezpieczeństwo i ocena żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 4, s. 46 – 61. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „EWA”, Warszawa, 2010.
 57. Głodek E., Gil M., Rudy M. Właściwości i rola przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego. Monografie nr 36, Bezpieczeństwo i ocena żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 5, s. 62 – 72. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „EWA”, Warszawa, 2010.
 58. Głodek E., Rudy M., Gil M. Znaczenie zdrowotne długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie człowieka. Monografie nr 36, Bezpieczeństwo i ocena żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 7, s. 85 – 95. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „EWA”, Warszawa, 2010.
 59. Stanisławczyk R., Rudy M., Gil M. Stosowanie niskich temperatur w procesie utrwalania żywności. Monografie nr 25, Jakość i bezpieczeństwo żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 5, s. 62 – 73. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 60. Zin M., Rudy M., Cyrek M. Problemy toksykologiczne a żywienie człowieka. Monografie nr 25, Jakość i bezpieczeństwo żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 11, s. 137 – 146. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 61. Zin M., Duma P., Rudy M. Wpływ dodatków chemicznych na jakość przetworów mięsnych. Monografie nr 25, Jakość i bezpieczeństwo żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 12, s. 147 – 156. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 62. Głodek E., Gil M., Rudy M. Zaawansowane systemy pakowania produktów spożywczych – opakowania inteligentne. Monografie nr 25, Jakość i bezpieczeństwo żywności (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Roz. 15, s. 177 – 187. Amal Serwis, Warszawa, 2008.
 63. Rudy M. Innowacje w pozyskiwaniu żywności. Referat. Konferencja pt. Tradycja i nowoczesność w żywieniu człowieka. Wydział Biologiczno – Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 19.05.2011 r.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
187443

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.