Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Badania prowadzone w specjalistycznym laboratorium będą polegać na:

 • ocenie wartości tucznej (pomiary masy ciała, średnie dobowe przyrosty, zużycie białka ogólnego i energii metabolicznej na kg przyrostu)
 • ocenie wartości rzeźnej (m.in.: długość i szerokość tuszy, grubość słoniny, zawartość mięsa w tuszy, objętość szynki
 • ocenie właściwości fizykochemicznych (m.in.: pomiar pH mięsa w różnym czasie po uboju, pomiar parametrów barwy mięsa, oznaczenie wodochłonności i wycieku termicznego mięsa, instrumentalne określenie parametrów tekstury, diagnozowanie odchyleń jakościowych mięsa, oznaczanie pozostałości azotanów)
 • ocenie wartości odżywczej (zawartość białka, tłuszczu, wody i kolagenu, kwasów tłuszczowych i związków bioaktywnych) mięsa wieprzowego.

Wybór optymalnego rozwiązania pozwoli na wdrożenie wyników badań, szczególnie w małych i średnich gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej dla potrzeb przemysłu mięsnego (wybór optymalnego wariantu pod względem właściwości technologicznych tusz i mięsa), a także umożliwi uzyskanie patentu.

Wymiernym rezultatem tego przedsięwzięcia będzie opracowanie nowej technologii produkcji trzody chlewnej z uwzględnieniem lokalnych ras tych zwierząt i ich mieszańców oraz pasz rodzimych, którego efektem będzie zgłoszenie patentowe, wdrożenie i edukacja producentów trzody chlewnej.

O innowacyjności badań świadczyć może ich kompleksowość, poczynając od właściwego doboru ras świń i ich mieszańców do krzyżowania, przygotowanie optymalnej paszy i systemu żywienia tych zwierząt, poprzez ocenę wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej, po badania samego produktu finalnego, jakim jest wieprzowina o wysokich walorach odżywczych i prozdrowotnych.

Od kilkunastu lat, pomimo corocznego wzrostu spożycia wieprzowiny w Polsce, produkcja krajowa, w przeciwieństwie do wielu krajów UE, jest na skraju załamania. Niedobory mięsa na rynku krajowym są zaspokajane poprzez import z krajów, gdzie nie ma ograniczenia, co do stosowania w żywieniu pasz zawierających GMO, a sama produkcja jest znacznie bardziej opłacalna i mniej uzależniona od cen zbóż. Dlatego uzasadnionym wydaje się opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji świń z uwzględnieniem lokalnego materiału hodowlanego tych zwierząt i rodzimych pasz, co znacznie podniesie opłacalność produkcji trzody chlewnej w regionie, a także w Polsce oraz przyczyni się do ograniczenia importu wieprzowiny, poprawiając tym samym bilans handlu zagranicznego Polski produktami mięsnymi.
 

Publikacje

 1. Głodek E., Rudy M. Wpływ masy wyjściowej warchlaków oraz końcowej na wynik tuczu i wartość rzeźną. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Rolnicze seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo, z. 7, s. 17-26. Rzeszów 1999.
 2. Zin M., Rudy M., Znamirowska A. Analiza wartości tucznej i rzeźnej świń pochodzących z krzyżowania loch pbz z knurami duroc, hampshire i pietrain. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(24), s. 121-133. 2000.
 3. Rudy M, Zin M., Głodek E. Analiza ilości i właściwości fizykochemicznych mięsa uzyskanego od tuczników pochodzących z krzyżowania loch pbz z knurami duroc, hampshire i pietrain. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(24), s. 134-144. 2000.
 4. Rudy M., Głodek E. Analiza współzależności pomiędzy cechami wartości tucznej, rzeźnej i właściwościami fizykochemicznymi mięsa trzody chlewnej. Część I, Korelacje zachodzące między cechami wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 75-84. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 5. Rudy M., Głodek E. Analiza współzależności pomiędzy cechami wartości tucznej, rzeźnej i właściwościami fizykochemicznymi mięsa trzody chlewnej. Część II, Korelacje zachodzące między właściwościami fizykochemicznymi mięsa, a cechami wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 85-94. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 6. Rudy M., Znamirowska A. Wartość tusz wieprzowych w zależności od składu tkankowego i przyjętej klasyfikacji. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 63-74. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 7. Głodek E., Rudy M. Wartość rzeźna i jakość fizykochemiczna mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju skarmianych pasz. [w] „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym w związku z wejściem do UE”, s. 47-54. Akademia Rolnicza w Krakowie. Zeszyty Wydziału Ekonomii, Rzeszów, 2000.
 8. Rudy M., Znamirowska A. Wpływ składu tkankowego i przyjętej klasyfikacji na wartość tusz wieprzowych i przychody producentów trzody chlewnej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 386. Hodowla i Biologia Zwierząt z. 36, s. 13-27, 2001.
 9. Zin M., Rudy M., Głodek E. Właściwości fizykochemiczne mięsa wieprzowego w klasach jakościowych tusz E, U, R, O. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 386. Hodowla i Biologia Zwierząt z. 36, s. 29-38, 2001.
 10. Zin M., Głodek E., Rudy M., Znamirowska A. Wpływ systemu żywienia trzody chlewnej na wyniki tuczu i jakość pozyskanego surowca. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 386. Hodowla i Biologia Zwierząt z. 36, s. 61-71, 2001.
 11. Rudy M., Głodek E. Podwyższanie mięsności świń a jakość mięsa. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Rolnicze seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo, z. 7, s. 27-38. Rzeszów 1999.
 12. Rudy M., Litwińczuk A. Analiza właściwości fizyczno-chemicznych i odchyleń jakościowych mięsa wieprzków mieszańców, uzyskanych z krzyżowania świń ras duroc, hampshire i pietrain. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 z. 2, s. 275-284. 2003.
 13. Rudy M., Głodek E. Analiza wartości tucznej i rzeźnej wieprzków mieszańców uzyskanych z krzyżowania świń ras duroc, hampshire i pietrain. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 z. 2, s. 263-274. 2003.
 14. Rudy M. Diagnozowanie odchyleń jakościowych w mięsie tuczników mieszańców. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 17-29, 2003.
 15. Rudy M., Gil M., Stanisławczyk R. Analiza wartości tucznej świń czystorasowych pbz, duroc, hampshire, pietrain i mieszańców tych ras pochodzących z tuczu przemysłowego. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 5-15, 2003.
 16. Rudy M., Głodek E. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach wartości rzeźnej i jakości mięsa świń. [w] „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Wydziału Ekonomii. Uniwersytet Rzeszowski, s. 31-39, 2003.
 17. Rudy M., Gil M., Litwińczuk A. Przydatność przetwórcza mięsa tuczników ras p.b.z., duroc, hampshire, pietrain i mieszańców tych ras, pochodzących z tuczu przemysłowego. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXII, 15, s. 107-115, 2004.
 18. Rudy M., Cebulak T., Litwińczuk A. Zastosowanie równań regresji zero-jedynkowej do oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa mieszańców świń. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXII, 15, s. 99-105, 2004.
 19. Znamirowska A., Rudy M., Stanisławczyk R. Analiza wyniku finansowego w skupie trzody chlewnej przy zastosowaniu różnych metod klasyfikacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2, 27, s. 202-216, 2005.
 20. Rudy M. Dynamika zmian kwasowości i jakość mięsa wieprzków czystorasowych p.b.z., duroc, hampshire i pietrain pochodzących z tuczu przemysłowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2, 27, s. 123-133, 2005.
 21. Rudy M. Wartość rzeźna wieprzków czystorasowych p.b.z., duroc, hampshire i pietrain pochodzących z tuczu przemysłowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2, 27, s. 134-144, 2005.
 22. Rudy M., Głodek E., Gil M. Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń w zależności od wieku. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 170 - 177, Rzeszów 2006.
 23. Rudy M. Cechy jakościowe tusz i właściwości fizykochemiczne mięsa mieszańców świń w zależności od wieku. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 178 - 184, Rzeszów 2006.
 24. Głodek E., Rudy M. Wpływ żywienia różnymi mieszankami pasz treściwych na wartość rzeźną trzody chlewnej. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 193 - 202, Rzeszów 2006.
 25. Rudy M., Słowik W., Zin M. Kształtowanie jakości sensorycznej mięsa i wędlin pakowanych w mieszankach gazów. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 211 - 216, Rzeszów 2006.
 26. Rudy M. Wpływ przebiegu glikolizy na występowanie odchyleń jakościowych typu PSE i DFD oraz przydatność przetwórcza mięsa tuczników mieszańców pbz x duroc, pbz x hampshire i pbz x pietrain. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego (red. nauk. prof. dr hab. Marek Zin). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 242 – 249, Rzeszów 2006.
 27. Rudy M., Zin J., Głodek E. Wpływ składu modyfikowanej atmosfery na trwałość mięsa i wędlin podczas chłodniczego przechowywania. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 79 – 84, 2007.
 28. Rudy M., Znamirowska A. Fattening and slaughter value of crossbred pigs depending on their age. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 85 – 91, 2007.
 29. Rudy M., Znamirowska A. Dynamics of acidity changes and meat quality deviations of PSE and DFD types in the different pork carcass classes. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 93 – 99, 2007.
 30. Rudy M., Zin J. Quality traits and physicochemical characteristics of pork from crossbreds depending on age. Zeszyty Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, SECTIO EE, vol. XXV (1), s. 101 – 107, 2007.
 31. Rudy M. Odchylenia jakościowe typu PSE i DFD w mięsie wieprzków mieszańców pochodzących z tuczu przemysłowego. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty (red. nauk. prof. dr hab. Sylwester Makarski). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 425 – 432, Rzeszów 2007.
 32. Rudy M., Roch A., Stanisławczyk R., Duma P. Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10, nr 1, 45-53, 2014.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184100

Odwiedza nas 354 gości oraz 0 użytkowników.