Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Paulownie (Paulownia sp.) są niezwykle interesującymi roślinami, wartymi do wprowadzenia do uprawy w Polsce. Są jednymi z najszybciej rosnących drzew na świecie i charakteryzują się wysoką produkcją biomasy, kilkukrotnie wyższą niż inne gatunki drzew energetycznych.
Jest to związane z faktem, że asymilują nawet 10 razy więcej CO2 niż gatunki drzew z fotosyntezą C3 (np. wierzba) i lepiej wykorzystują wodę. Z tego względu paulownie zaczynają być używane do produkcji biomasy wykorzystywanej w przemyśle papierniczym i energetycznym (bezpośrednie spalanie, bioetanol, piroliza).

Paulownie nadają się dobrze do rekultywacji i fitoremediacji gleb zdegradowanych. Ogromne, opadłe liście wzbogacają glebę w materię organiczną, łatwo przekształcaną w próchnicę.

Paulownia jest bardziej tolerancyjna na metale ciężkie niż wierzby i topole; może pobierać azot i fosfor w bardzo dużych ilościach. Za granicą paulownie używane są do utylizacji odpadów z produkcji zwierzęcej lub osadów z oczyszczalni ścieków. Dzięki temu przeciwdziała się zanieczyszczeniu wód gruntowych i eutrofizacji środowiska.

Kilkuletnie obserwacje potwierdzają znane z literatury zagranicznej zalety paulowni i możliwość uprawy tych roślin w pd-wsch Polsce.


Cele badań:

cel naukowy

 • wytypowanie najlepszych (silnie rosnących, zimotrwałych, tolerancyjnych na zanieczyszczenia gleby) klonów paulowni i rejestracja/opatentowanie ich jako odmian uprawnych,
 • określenie morfologicznych, fizjologicznych i molekularnych markerów cech użytkowych paulowni

cel aplikacyjny – wdrożenie upraw paulowni w:

 • rolnictwie (zagospodarowanie nieużytków), 
 • przemyśle energetycznym i papierniczym (produkcja biomasy),
 • przemyśle wydobywczym i hutniczym (rekultywacja i fitoremediacja terenów przemysłowych),
 • ochronie środowiska (fitoremediacja, utylizacja odpadów z chowu zwierząt i osadów ściekowych, przeciwdziałanie eutrofizacji środowiska).

Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania:

 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy do wykorzystania w przemyśle energetycznym lub do ogrzewania gospodarstw indywidualnych;
 • Możliwość produkcji kompostu z liści do wzbogacania gleb pod nasadzenia ozdobne w miastach (składowanie dwutlenku węgla w próchnicy);
 • Możliwość rekultywacji i fitoremediacji terenów zdegradowanych;
 • Utylizacja znacznych ilości odpadów z chowu zwierząt lub osadów z oczyszczalni ścieków.
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody i eutrofizacji środowiska (możliwość uprawy na glebach lekkich z niskim poziomem wody gruntowej).
 • Mniejsze koszty likwidacji plantacji paulowni w porównaniu do likwidacji upraw wierzby i topoli energetycznej.

Podobne rozwiązania:
Stosuje się podobne rozwiązania, tj. uprawy wierzby i topoli energetycznej nawożonej osadami z oczyszczalni ścieków.
Istnieją podstawy, aby sądzić, że nie powinny stanowić znaczącej konkurencji dla upraw paulowni, ze względu na możliwość jej prowadzenia na glebach lekkich, nieodpowiednich dla w/w gatunków. Uprawy paulowni mogą zutylizować znacznie więcej odpadów, w tym azotu i fosforu, oraz w przeciwieństwie do upraw wierzby i topoli corocznie dostarczać znaczącej ilości biomasy pędów i liści.

 

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 • BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE
2. Innowacyjna rekultywacja gleb zdegradowanych oraz ochrona użytków rolnych.
3. Racjonalizacja gospodarki wodnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
VIII. NOWOCZESNE LEŚNICTWO
6. Rozwój upraw energetycznych o dużym przyroście masy, odporności i wysokiej suchości dla produkcji paliw.

KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

IV. NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
4. Zapobieganie procesom eutrofizacji poprzez usuwanie zw. fosforu oraz/lub azotu z ekosystemów wodnych i ścieków komunalnych.
5. Rozwój oraz wdrażanie nowych technologii bio- i fito-remediacji środowiska wodno-gruntowego.

 • SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

VI. WYKORZYSTANIE I ODZYSK ENERGII W GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ
2. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.

 

    
Jednoroczne przyrosty drzew w 5. roku po posadzeniu

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
187432

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.