Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Paulownie (Paulownia sp.) są niezwykle interesującymi roślinami, wartymi do wprowadzenia do uprawy w Polsce. Są jednymi z najszybciej rosnących drzew na świecie i charakteryzują się wysoką produkcją biomasy, kilkukrotnie wyższą niż inne gatunki drzew energetycznych.
Jest to związane z faktem, że asymilują nawet 10 razy więcej CO2 niż gatunki drzew z fotosyntezą C3 (np. wierzba) i lepiej wykorzystują wodę. Z tego względu paulownie zaczynają być używane do produkcji biomasy wykorzystywanej w przemyśle papierniczym i energetycznym (bezpośrednie spalanie, bioetanol, piroliza).

Paulownie nadają się dobrze do rekultywacji i fitoremediacji gleb zdegradowanych. Ogromne, opadłe liście wzbogacają glebę w materię organiczną, łatwo przekształcaną w próchnicę.

Paulownia jest bardziej tolerancyjna na metale ciężkie niż wierzby i topole; może pobierać azot i fosfor w bardzo dużych ilościach. Za granicą paulownie używane są do utylizacji odpadów z produkcji zwierzęcej lub osadów z oczyszczalni ścieków. Dzięki temu przeciwdziała się zanieczyszczeniu wód gruntowych i eutrofizacji środowiska.

Kilkuletnie obserwacje potwierdzają znane z literatury zagranicznej zalety paulowni i możliwość uprawy tych roślin w pd-wsch Polsce.


Cele badań:

cel naukowy

 • wytypowanie najlepszych (silnie rosnących, zimotrwałych, tolerancyjnych na zanieczyszczenia gleby) klonów paulowni i rejestracja/opatentowanie ich jako odmian uprawnych,
 • określenie morfologicznych, fizjologicznych i molekularnych markerów cech użytkowych paulowni

cel aplikacyjny – wdrożenie upraw paulowni w:

 • rolnictwie (zagospodarowanie nieużytków), 
 • przemyśle energetycznym i papierniczym (produkcja biomasy),
 • przemyśle wydobywczym i hutniczym (rekultywacja i fitoremediacja terenów przemysłowych),
 • ochronie środowiska (fitoremediacja, utylizacja odpadów z chowu zwierząt i osadów ściekowych, przeciwdziałanie eutrofizacji środowiska).

Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania:

 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy do wykorzystania w przemyśle energetycznym lub do ogrzewania gospodarstw indywidualnych;
 • Możliwość produkcji kompostu z liści do wzbogacania gleb pod nasadzenia ozdobne w miastach (składowanie dwutlenku węgla w próchnicy);
 • Możliwość rekultywacji i fitoremediacji terenów zdegradowanych;
 • Utylizacja znacznych ilości odpadów z chowu zwierząt lub osadów z oczyszczalni ścieków.
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody i eutrofizacji środowiska (możliwość uprawy na glebach lekkich z niskim poziomem wody gruntowej).
 • Mniejsze koszty likwidacji plantacji paulowni w porównaniu do likwidacji upraw wierzby i topoli energetycznej.

Podobne rozwiązania:
Stosuje się podobne rozwiązania, tj. uprawy wierzby i topoli energetycznej nawożonej osadami z oczyszczalni ścieków.
Istnieją podstawy, aby sądzić, że nie powinny stanowić znaczącej konkurencji dla upraw paulowni, ze względu na możliwość jej prowadzenia na glebach lekkich, nieodpowiednich dla w/w gatunków. Uprawy paulowni mogą zutylizować znacznie więcej odpadów, w tym azotu i fosforu, oraz w przeciwieństwie do upraw wierzby i topoli corocznie dostarczać znaczącej ilości biomasy pędów i liści.

 

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 • BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE
2. Innowacyjna rekultywacja gleb zdegradowanych oraz ochrona użytków rolnych.
3. Racjonalizacja gospodarki wodnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
VIII. NOWOCZESNE LEŚNICTWO
6. Rozwój upraw energetycznych o dużym przyroście masy, odporności i wysokiej suchości dla produkcji paliw.

KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

IV. NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
4. Zapobieganie procesom eutrofizacji poprzez usuwanie zw. fosforu oraz/lub azotu z ekosystemów wodnych i ścieków komunalnych.
5. Rozwój oraz wdrażanie nowych technologii bio- i fito-remediacji środowiska wodno-gruntowego.

 • SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

VI. WYKORZYSTANIE I ODZYSK ENERGII W GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ
2. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.

 

    
Jednoroczne przyrosty drzew w 5. roku po posadzeniu

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
162675

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.